Genius Gismo Company

Energy Saving

บริษัท จีเนียส กิสโม จำกัด

เราเป็นบริษัทที่เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน เพราะพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศ และ เป็นการลดตันทุนสร้างผลกำไรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป ด้วยประสบการณ์มายาวนานเกือบ 10 ปี ทำให้ทางบริษัท เป็นที่ไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ของทั้งไทย ญี่ปุ่น และอีกหายๆประเทศที่มาเปิดโรงงานในประเทศไทย


bg_led
จากกระแสตื่นตัวด้านการประหยัดพลังงานที่ เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดการประหยัดพลังในด้านต่างๆ อย่างมากมาย หลอด LED เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน

bg_conserve

อุกรณ์ที่ช่วยปรหยัดพลังงานโดยการทำให้แอร์ที่เป็นเทอร์โมสตัท ให้ทำงานได้ใกล้เคียงกับ Invertor จึงทำให้กินไฟน้อยลง

จากกระแสตื่นตัวด้านการประหยัดพลังงานที่ เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดการประหยัดพลังในด้านต่างๆ อย่างมากมาย หลอด LED เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาานให้คุมค่าที่สุด เป็นการตอบโจทย์การแก้ปัญกา เกียวกับพลังงาน
ระบบปรับอากาศเป็นหนึ่งในระบบที่มีการใช้พลังงานอย่างมาก ทั้งในส่วนของที่พักอาศัย สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆอีกมากมาย ระบบปรับอากาศที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้เกิดความต้องการการใช้พลังงานสูงตามไปด้วย

bg_poweraid